Chama-se:
"Santa Clara FC" ,
cantam: Daniel Carvalho